Universitetens urvalsprov ersätts med alternativa antagningssätt denna vår

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten i Finland har fastslagit att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett tryggt och säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset. Det allvarliga läget i den rådande pandemisituationen, svårigheterna med att avgöra vem som tillhör en riskgrupp och de risker som förknippas med själva provsituationen är sådana omständigheter som universiteten måste ta på fullaste allvar.

Universiteten ordnar vanligtvis hundratals urvalsprov som berör tiotusentals sökande, vilket leder till att många människor från olika områden förflyttar sig och kommer i kontakt med varandra. Som en följd av detta har universitetens vicerektorer med ansvar för utbildningen beslutat att antagningen under våren och sommaren 2020 ordnas på sätt som undviker fysiska kontaktsituationer.

– Vi förstår att de sökande befinner sig i en svår situation och känner sig osäkra, men vi kan inte riskera någons hälsa. Enskilda provsituationer kan involvera många tusen sökande, vilket innebär att potentiella riskkontakter mellan människor ökar, oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtas. Under dessa omständigheter kan vi inte garantera de sökandes eller universitetspersonalens säkerhet, säger Petri Suomala, ordförande för Unifis möte för vicerektorer (undervisning).

Universiteten genomför antagningen av studerande med hänsyn till särdragen hos enskilda utbildningsområden och håller fast vid de gemensamma antagningarna inom de olika områdena. De traditionella urvalsproven ersätts med andra antagningssätt, såsom digitala antagningssätt eller nätkurser. Universiteten kan även utvidga betygsantagningen eller använda särskilt definierad antagning via Öppna universitet. Småskaliga urvalsprov kan ordnas, om noggranna försiktighetsåtgärder vidtas.

Universitetens gemensamma mål är att läsåret 2020–2021 kan inledas enligt normal tidtabell på hösten.

– Förändringarna kräver i det här skedet inga åtgärder av de sökande. I de ersättande förfaringssätten beaktas den sökandes perspektiv. Samma möjligheter att antas kvarstår för alla som är behöriga att ansöka, konstaterar Suomala.

Universiteten meddelar om de förändrade antagningssätten för de urvalsprov som sker i april så fort som möjligt och i annat fall senast 30.4. Närmare information om provarrangemangen ges innan proven äger rum. Information om förändringarna ges i Studieinfo och på de gemensamma antagningarnas och högskolornas egna webbsidor. Därtill ombeds de sökande att följa med den e-postadress som de har angett i Studieinfo.

Mer information

Petri Suomala
Ordförande för Unifis möte för vicerektorer (undervisning)
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf tfn
+358 40 591 8044

De sökandes skall kontakta respektive ansökningsmålets universitet om de har frågor gällande urval.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Yliopistot: Kestävän kasvun ohjelman kärjiksi yhteiskuntaa uudistava tutkimus ja korkeatasoinen digitalisoituva korkeakoulutus

Hallitus laatii parhaillaan Suomelle Kestävän kasvun ohjelmaa, joka ohjaa Euroopan unionin elpymisvarojen käyttöä. Suomella on nyt erinomainen mahdollisuus edistää yhteiskunnan ja...

 | På Svenska, Tiedotteet

Arbetet med Digivision 2030 framskrider – Hanna Nordlund har utnämnts till projektledare

Projektledarens första uppgifter är att precisera projektplanerna för de närmaste åren tillsammans med högskolesamfundet. Ekonomie doktor Hanna Nordlund har valts till...

 | Tiedotteet

Digivisio 2030 -työ etenee – Hanna Nordlund nimitetty hankejohtajaksi

Hankejohtajan ensimmäisiä tehtäviä on Digivisio 2030 -tiekarttojen täsmennys seuraaville vuosille yhdessä korkeakouluyhteisön kanssa. Kauppatieteiden tohtori Hanna Nordlund on valittu Suomen korkeakoulujen...