Universiteten har fattat beslut om ändringar i vårens antagning av studerande

 | På Svenska, Tiedotteet

Det viktiga är att de sökande fortsätter att förbereda sig för antagningen och tar hand om sin hälsa. De långsiktiga förberedelserna har inte varit i onödan.

Universiteten har fattat beslut om hur vårens antagning av studerande sker under de rådande undantagsförhållandena. Alla ansökningsmål publicerar sina sätt att genomföra antagningen av studerande senast idag 30.4.

Traditionella urvalsprov har ersatts av bland annat elektroniska prov på distans, muntliga prov, inlämningsuppgifter och genom utvidgning av betygsantagningen. Urvalsproven består huvudsakligen av två steg, där det första steget utgör en gallring där de sökande som klarar sig bäst går vidare till det andra steget. Gallringssteget genomförs huvudsakligen på distans via en elektronisk plattform. Det andra steget kan genomföras på distans eller i form av småskaliga provtillfällen på campus.

– Universiteten har fattat sitt beslut med de sökandes situation i åtanke och med avsikt att minimera förändringar i så stor utsträckning som möjligt. Vi har i denna undantagssituation hittat lösningar som innebär att samtliga grupper av sökande fortfarande har möjlighet att bli antagna, berättar Petri Suomala, ordförande för Unifis möte för vicerektorer (undervisning).

Varje område har anammat de lösningar som bäst passar för området i fråga. Universiteten följer noga hur antagningen av studerande fortskrider och vilka effekter ändringarna har. Lösningarna har tagits fram av en mångsidig grupp av experter som bland annat består av akademiska experter och experter inom antagning av studerande. I gruppen ingick även jurister samt hälso-, säkerhets- och IT-experter.

– Vi väljer nya medlemmar av universitetssamfundet så det är viktigt för oss att antagningen sker på bästa möjliga sätt. Vetenskapshögskolans natur syns i lösningarna – inom de olika vetenskapsområdena har antagningen av studerande traditionellt sett olika ut, vilket de också gör under den nuvarande undantagssituationen. Antagningarna varierar också i storlek, med allt från ett tiotal sökande till flera tusen i de stora gemensamma antagningarna.

Universiteten anser att den sökandes identitet och kompetens måste kunna säkerställas under antagningsprocessen. För detta ändamål har tekniska lösningar hittats. Också småskaliga provtillfällen som hålls i utrymmen som arrangeras av universiteten är möjliga ifall pandemisituationen tillåter det.

– Genom förändringar i antagningsgrunderna, såsom minskad urvalsprovkvot och antagning i två steg, är antalet sökande som kallas till fysiska prov en bråkdel av vad det var i utgångsläget. Universiteten förbereder noggranna säkerhetsarrangemang för provtillfällena och samarbetar med experter, bland annat THL.

Universiteten och de gemensamma antagningarna informerar de sökande om förändringar i antagningen av studerande per e-post via Studieinfo. De sökande får mer information från universitetens och de gemensamma antagningarnas webbsidor, Studieinfo och från universitetens ansökningsservice. De sökande ombeds att noggrant bekanta sig med förändringarna och vända sig till universitetets ansökningsservice i oklara fall.

– Det viktiga nu är att de sökande fortsätter att förbereda sig för antagningen och tar hand om sitt välbefinnande. De långsiktiga förberedelserna har inte varit i onödan. Även om antagningens utformning har förändrats är det fortfarande samma innehållsliga kompetens som sätts på prov, säger Suomala.

Frågor och svar om antagningen av studerande på Unifis webbsida

Medieförfrågningar:

Petri Suomala
Ordförande för Unifis möte för vicerektorer (undervisning)
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
+358 40 591 8044

De områdesspecifika antagningarnas kontaktpersoner för media:

Den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildning DIA:

Jaana Sandström
vicerektor, LUT-universitetet
jaana.sandstrom@lut.fi
tfn +358 40 571 6197

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning:

Sami Saarenketo
dekanus, LUT-universitetet
sami.saarenketo@lut.fi
tfn +358 50 308 6181

Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet:

Jukka Pelkonen
professor, Östra Finlands universitet
jukka.pelkonen@uef.fi
tfn 050 338 4736

Den gemensamma antagningen till juridikutbildning:

Antti Aine
professor, Åbo universitet
antti.aine@utu.fi
tfn 050 413 9351

Psykologi:

Jari Lipsanen
universitetslärare, Helsingfors universitet
jari.lipsanen@helsinki.fi
tfn 050 448 4166

Nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området, VAKAVA-provet:

Anu Laine
prodekanus, Helsingfors universitet
anu.laine@helsinki.fi
tfn 050 318 3920

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

AMKE, Arene, Sivista, SAMOK, SYL ja UNIFI: Jatkuvan oppimisen järjestelmän keskiössä on oltava julkinen koulutustarjonta

Jatkuvan oppimisen järjestelmää on Suomessa kehitettävä perustuen korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön koulutustarjontaan, joka jo nyt palvelee aikuisten ja nuorten...

 | Tiedotteet

Häirintä ja syrjintä eivät kuulu yliopistoyhteisöön

Tasa-arvon ja turvallisuuden toteutumiseksi akateemisessa yhteisössä on tehtävä töitä. Yksikin kokemus häirinnästä ja syrjinnästä on liikaa. Olemme pahoillamme kaikkien niiden puolesta,...

 | Tiedotteet

Yliopisto-opinnot valmistavat hyvin työelämään, tulevina vuosina erityisen tärkeää panostaa opiskelijoiden ohjaukseen – ”Se on avainasemassa, kun tahdomme pitää huolta koulutuksen laadusta”

Yliopistojen kandipalaute- ja uraseurantakyselyjen avointen palautteiden analyysi vuosilta 2017–2019 on julkaistu. Raportin perusteella kandidaatit ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä sekä omaan vointiinsa...