UNIFI käynnistää yliopistojen erikoistumiskoulutuksen koordinaatiohankkeen

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt UNIFIlle rahoituksen yliopistojen erikoistumiskoulutuksen koordinaatiotehtävään.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu lainsäädäntöä korkeakouluissa toteutettavista erikoistumiskoulutuksista. Erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Tavoitteena on luoda tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle uusi koulutusmuoto, jolla tuotetaan osaamista sellaisilla asiantuntijuusalueilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Arvostetut ja työelämässä tunnustetut erikoistumiskoulutukset vähentävät moninkertaista korkeakoulututkintojen suorittamista.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulujen uusi julkinen tehtävä. Korkeakouluilla tulee olemaan keskeinen rooli uuden koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja määrittelyssä. Erikoistumisopintojen valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Erikoistumiskoulutusten toteutuksesta päätetään koulutusvastuiden mukaan perustettavissa konsortioissa.

Erikoistumiskoulutuksen tarpeesta ja toteuttamisesta sopivat koulutusvastuulliset korkeakoulut konsortioina. Ensimmäiset pilotit on tarkoitus aloittaa välittömästi uuden lainsäädännön astuttua voimaan vuoden 2015 alusta. Uuden tehtävän haltuunotto ja laadukas käynnistäminen monenkeskisenä yhteistyönä edellyttää hyvää valmistelua ja tiivistä koordinointia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtuuttanut UNIFIn ottamaan vastuun sopimusmenettelyn koordinoinnista yliopistojen osalta. Tehtävän toteuttamiseksi UNIFI on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella käynnistämässä Erikoistumiskoulutuksen koordinaatio yliopistoissa – hanketta.

Hankkeen tavoitteena on

  • varmistaa yliopistojen erikoistumiskoulutusten sujuva ja laadukas aloitus. Hankkeessa tuetaan yliopistoja ja niiden muodostamia konsortioita erikoistumiskoulutusten yhteisessä valmistelussa ja niistä sopimisessa.
  • suunnitella ja viedä käytäntöön pysyvä ja yhtenäinen sopimusmalli ja toimintakäytännöt erikoistumiskoulutusten koordinoinnille hankkeen päättymisen jälkeen.
  • varmistaa yli korkeakoulusektoreiden tarvittavien erikoistumiskoulutusten suunnittelu ja toteuttaminen.
  • tukea vuorovaikutusta korkeakoulu- ja työelämätoimijoiden välillä.
  • edistää uuden koulutuskonseptin tunnettuutta tiedottamisen ja neuvonnan avulla.
  • tuottaa tarvittaessa eri alojen koulutustarpeita ennakoivaa tietopohjaa konsortioiden tueksi.

Tavoitteiden saavuttamiseksi palkataan koordinaattori, joka on työsuhteessa UNIFIiin. Hankkeen ohjausryhmänä toimivat yliopistojen nimeämät edustajat sekä OKM:n edustaja.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat yliopistot, niiden muodostamat konsortiot, työelämän sidosryhmät sekä käytännön valmistelutyötä tekevät yliopistojen asiantuntijat. Kohderyhminä ovat myös erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ammattikorkeakoulut siltä osin kun erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan korkeakoulujen yhteistyönä.

Hanke toteutetaan 1.2.2015 – 31.12.2016

Helsingissä 28.12.2014

Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf

Kalervo Väänänen                                                        Leena Treuthardt

Puheenjohtaja                                                               Toiminnanjohtaja

 

Lataa PDF

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...