Tutkimus ja koulutus seuraavan hallituksen ohjelman painopisteiksi

 | Tiedotteet

Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja UNIFI ry

 

Tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva koulutus tukevat ja luovat uutta kasvua ja Suomen menestystä. Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n yhteinen kanta on, että niiden tulee olla maan seuraavan hallituksen ohjelman painopisteitä.

Professorit, Tieteentekijät ja UNIFI muistuttavat, että tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat elintärkeitä kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Siksi yliopistojen toimintaedellytykset on turvattava pitkäjänteisen ja riittävän laajapohjaisen resursoinnin avulla. Yliopistojen indeksisidonnaisuus tulee toteuttaa täysimääräisenä. Hallituksen on syytä palata noudattamaan yliopistolakia. Suomen Akatemian kilpaillun vapaan tutkimusrahoituksen osuus pidetään riittävänä ja rahoitusta on suunnattava pitempikestoiseen tutkimukseen.

Suomen tavoitteena tulee olla nykyistä laadukkaampi ja tehokkaampi, mutta edelleen sisällöllisesti ja alueellisesti kattava yliopistoverkko. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää valtiolta pitkäjänteistä, tasapuolista ja reiluun kilpailuun pohjautuvaa taloudellista sitoutumista. Vain sillä tavoin saadaan pienessä maassa riittävän laaja henkinen panostus turvattua. Taloudellisesti vaikeina aikoina olisi erityisen tärkeää pitää kiinni osaamisen keskeisistä tekijöistä. Näin tehtiin Suomessa 1990 -luvun laman aikana. Ruotsi ja Tanska ovat tänään esimerkkejä maista, joissa panostetaan yliopistoihin ja tutkimukseen. Suomessa trendi on ollut päinvastainen. Vuosina 2012 – 2014 yliopistojen rahoitusta on leikattu yhteensä noin 300 miljoonalla eurolla, mukaan lukien Suomen Akatemian ja Tekesin kilpailtuun rahoitukseen kohdistuneet leikkaukset. Kevään kehyspäätöksessä yliopistoindeksi päätettiin puolittaa.

Professorit, Tieteentekijät ja UNIFI katsovat, että yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja valtion sektoritutkimuslaitosten yhteistyöhön, työnjakoon ja profiloitumiseen liittyviä kysymyksiä tulee tulevalla hallituskaudella tarkastella laajapohjaisesti alueellisesti, alakohtaisesti ja lainsäädännön näkökulmasta.

Korkeakoulujen duaalimallia tulee kehittää yhtäältä terävämmäksi ja toisaalta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä toiminnallista yhteistyötä vahvistavaksi. Korkeakoulujärjestelmän perustyyppeinä tulee olla korkeatasoiset kansainväliset tiedeyliopistot ja laadukasta ammatillista koulutusta ja alueellista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa toteuttavat ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakoulujen tulee keskittyä alkuperäisen tehtävänsä mukaisesti palvelemaan alueellisia tarpeita sekä keskittyä soveltavaan tutkimukseen ja käytäntöä palvelevaan opetukseen. Tieteellinen tutkimus ja tutkijankoulutus kuuluvat yliopistoihin.

 

LISÄTIETOJA:
UNIFIn puheenjohtaja Kalervo Väänänen, puh. 02 333 6101;
Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo, puh. 045 657 5757;
Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi, puh. 0400 309 005

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...