Tutkimus ja koulutus seuraavan hallituksen ohjelman painopisteiksi

 | Tiedotteet

Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja UNIFI ry

 

Tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva koulutus tukevat ja luovat uutta kasvua ja Suomen menestystä. Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n yhteinen kanta on, että niiden tulee olla maan seuraavan hallituksen ohjelman painopisteitä.

Professorit, Tieteentekijät ja UNIFI muistuttavat, että tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat elintärkeitä kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Siksi yliopistojen toimintaedellytykset on turvattava pitkäjänteisen ja riittävän laajapohjaisen resursoinnin avulla. Yliopistojen indeksisidonnaisuus tulee toteuttaa täysimääräisenä. Hallituksen on syytä palata noudattamaan yliopistolakia. Suomen Akatemian kilpaillun vapaan tutkimusrahoituksen osuus pidetään riittävänä ja rahoitusta on suunnattava pitempikestoiseen tutkimukseen.

Suomen tavoitteena tulee olla nykyistä laadukkaampi ja tehokkaampi, mutta edelleen sisällöllisesti ja alueellisesti kattava yliopistoverkko. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää valtiolta pitkäjänteistä, tasapuolista ja reiluun kilpailuun pohjautuvaa taloudellista sitoutumista. Vain sillä tavoin saadaan pienessä maassa riittävän laaja henkinen panostus turvattua. Taloudellisesti vaikeina aikoina olisi erityisen tärkeää pitää kiinni osaamisen keskeisistä tekijöistä. Näin tehtiin Suomessa 1990 -luvun laman aikana. Ruotsi ja Tanska ovat tänään esimerkkejä maista, joissa panostetaan yliopistoihin ja tutkimukseen. Suomessa trendi on ollut päinvastainen. Vuosina 2012 – 2014 yliopistojen rahoitusta on leikattu yhteensä noin 300 miljoonalla eurolla, mukaan lukien Suomen Akatemian ja Tekesin kilpailtuun rahoitukseen kohdistuneet leikkaukset. Kevään kehyspäätöksessä yliopistoindeksi päätettiin puolittaa.

Professorit, Tieteentekijät ja UNIFI katsovat, että yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja valtion sektoritutkimuslaitosten yhteistyöhön, työnjakoon ja profiloitumiseen liittyviä kysymyksiä tulee tulevalla hallituskaudella tarkastella laajapohjaisesti alueellisesti, alakohtaisesti ja lainsäädännön näkökulmasta.

Korkeakoulujen duaalimallia tulee kehittää yhtäältä terävämmäksi ja toisaalta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä toiminnallista yhteistyötä vahvistavaksi. Korkeakoulujärjestelmän perustyyppeinä tulee olla korkeatasoiset kansainväliset tiedeyliopistot ja laadukasta ammatillista koulutusta ja alueellista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa toteuttavat ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakoulujen tulee keskittyä alkuperäisen tehtävänsä mukaisesti palvelemaan alueellisia tarpeita sekä keskittyä soveltavaan tutkimukseen ja käytäntöä palvelevaan opetukseen. Tieteellinen tutkimus ja tutkijankoulutus kuuluvat yliopistoihin.

 

LISÄTIETOJA:
UNIFIn puheenjohtaja Kalervo Väänänen, puh. 02 333 6101;
Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo, puh. 045 657 5757;
Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi, puh. 0400 309 005

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Koulutusvararehtorit linjasivat valintakokeiden kehittämisestä ja todistusvalintojen pisteytyksestä

Yliopistojen koulutusvararehtorit ovat sopineet yliopistojen yhteisen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen käynnistämisestä: valintakokeet digitalisoidaan, niitä kehitetään sisällöllisesti ja niiden määrää vähennetään merkittävästi. Kehittämistarpeet on...

 | Tiedotteet

Korkeatasoinen tutkimus on koulutuksen ja innovaatiotoiminnan perusta

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää parlamentaarisen TKI-työryhmän 3.11.2021 julkaisemia periaatteita Suomen TKI-järjestelmän kehittämiseksi. Periaatteissa on kattavasti huomioitu korkeatasoisen tutkimuksen merkitys...

 | Tiedotteet

Suomen korkeakoulujen kestävä kehitys teemana Jyväskylässä kestävyys- ja vastuullisuusseminaarissa

Suomen korkeakoulut ovat sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin vuosittainen korkeakoulujen kestävyys- ja vastuullisuusseminaari järjestetään Jyväskylän yliopistossa...