Tutkimus ja korkeakoulutus ovat paras mahdollinen investointi tulevaisuuteen

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Kannanotto 26.2.2016

Yliopistojen lakisääteisenä tehtävänä on edistää ja vaalia vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä. Yliopistot kantavat vastuuta mahdollistavan tiedon sekä korkeimman osaamisen tuottamisesta ja siirtämisestä suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin ja koko ihmiskunnan parhaaksi.

Yliopistot ovat olleet keskeisessä asemassa suomen nykyisen hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisessa. Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta ja korkeasta teknologiasta.

Tulevaisuudessa tiedon ja osaamisen merkitys tulee entisestään kasvamaan

Yliopistot ovat sitoutuneet rakentamaan huomisen yhteiskuntaa uudistamalla korkeakoulutustamme entistä kansainvälisemmäksi, laadukkaammaksi ja tehokkaammaksi tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmämme peruskiveksi. Tämä tehdään yhdessä ammattikorkeakoulujen ja muiden tutkimus- ja korkeakoulujärjestelmän toimijoiden kanssa.

Kirkastamme yhteisen pitkän tähtäimen vision

Yliopistot ovat sitoutuneet luomaan kansallisen tutkimus- ja korkeakoulujärjestelmän pitkän tähtäimen vision ja ottavat työhön mukaan ammattikorkeakoulut ja tutkimuksen toimijat.

Sitoumuksen lähtökohtana on UNIFI:n hallitusohjelmatavoitteisiin asiasta kirjattu tavoite sekä UNIFI ry:n, Arene ry:n ja Sivistystyönantajat ry:n tammikuussa 2016 Porvoon Sannäsissä laatima kannanotto, jossa em. tahot ilmaisivat tahtonsa yhteisen vision laadinnalle. UNIFI on tammikuun aikana käynyt asiasta laajan lähetekeskustelun keskeisten sidosryhmiensä, ml. opetus- ja kulttuuriministeriö, eduskunnan sivistysvaliokunta ja työmarkkinajärjestöt, kanssa. Visioprosessin käynnistystilaisuus järjestetään alkukevään aikana. Prosessiin halutaan osallistaa laajasti myös muiden yhteiskunnan alojen ja elinkeinoelämän vaikuttajia.

Visiossa tullaan määrittelemään, millainen korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmä parhaiten tukee yhteiskuntamme menestystä globalisoituvan maailman haasteissa.

Vision perustana on näkemys kansallisen kokonaisedun mukaisista tavoitteista. Visiossa kirkastetaan työnjakoa sekä varmistetaan toiminnallisen synergian ja resurssien optimaalisen käytön toteutuminen suhteessa haluttuun tulevaisuuskuvaan.

Duaalimalli antaa hyvän pohjan visiotyölle sekä sen pohjalta vahvistettavalle yhteistyölle ja työnjaolle

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämisessä lähtökohtana on selkeä duaalimallin mukainen työnjako. Korkeakoulujärjestelmämme muodostavat kansainvälisen korkean tason tutkimusta tekevät ja ylintä koulutusta antavat yliopistot sekä laadukasta käytännönläheistä korkeakoulutusta ja työelämäläheistä kehittämistoimintaa tarjoavat, alueitaan vahvistavat ammattikorkeakoulut. Molemmat järjestelmän osapuolet työskentelevät tiiviissä vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa ja panostavat innovaatioiden ja uuden työn luomiseen.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisellä yhteistyöllä on varmistettava, että osalla opiskelijoista opintopolut voivat jatkua joustavasti yliopistotutkintoihin joko heti ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tai myöhemmin lyhyemmän tai pidemmän työelämäjakson jälkeen. Palvellakseen elinikäistä oppimista yliopistot myös kehittävät koulutustarjontaansa niin, että ylempiä maisteri- ja tohtoritason tutkintoja on mahdollista suorittaa työn ohessa entistä joustavammin.

Yliopistot haluavat olla mukana edistämässä kokeilukulttuuriin perustuvaa toimintamallia. Pilottien avulla rakennetaan osaamista tulevaisuuden järjestelmää varten.

Tutkimuksen ja opetuksen laatu ja vaikuttavuus ovat tärkeimmät kriteerit yliopistojen toiminnan kehittämisessä

Tieteellisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa kehittyminen vaatii yliopistoilta entistäkin korkeampaa laatua ja lisääntyvää kansainvälisyyttä. Samalla yliopistojen on pystyttävä uudella tavalla vastaamaan myös yhteiskunnan taloudellisen tilanteen asettamiin haasteisiin.

Yliopistojen rakenteiden ja toiminnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä on käynnissä suuri määrä. Yliopistot profiloituvat valtakunnallisesti tieteellisten vahvuusalojensa sekä yhteiskunnan tarvitseman ylimmän koulutuksen mukaisesti. Resurssien yhteiskäyttöä, -kehitystä ja -vastuuta lisätään korkean laadun ja kustannustehokkuuden takaamiseksi sekä päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Muiden koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa laadittava yhteinen visio antaa pohjan jatkaa alakohtaista ja alueellista työnjaosta sopimista.

 

Helsingissä 25.2.2016
Suomen yliopistot UNIFI ry

 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jouko Niinimäki, puh. 0294 484071, jouko.niinimaki (ät) oulu.fi
toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, puh. 050 522 9421, leena.wahlfors (ät) unifi.fi

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...