Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

UNIFI – yhteinen ääni yhteiseksi hyväksi

 

Yliopistot rakentamassa tulevaisuutta

Korkeatasoinen osaaminen ja uusi tutkimustieto – näistä kahdesta seikasta Suomen menestys on jatkossa yhä riippuvaisempi. Koulutukseen ja tutkimukseen satsaaminen on välttämätöntä, koska ilman niitä ei synny kestävää kasvua ja hyvinvointia.

Yliopistoilla on vahva rooli Suomen tulevaisuuden rakentajina. UNIFI tukee niitä tässä tärkeässä tehtävässä ja antaa niille yhteisen äänen. Yhdistys jatkaa vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston toimintaa, ja sen jäseniä ovat kaikki laissa mainitut 14 yliopistoa ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

sivistys, luovuus ja vaikuttavuus

UNIFIn keskeiset arvot ohjaavat kaikkea yhdistyksen toimintaa ja päätöksentekoa. Sivistys merkitsee sitä, että yhdistys tukee yliopistoja niiden tehtävässä edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä. Luovuus puolestaan tarkoittaa näkemyksellistä, ennakkoluulotonta ja joustavaa toimintana yliopistojen ja koko Suomen hyväksi. Vaikuttavuus toteutuu silloin, kun tavoitteiden asettelun hetkellä pidetään mielessä toivotut vaikutukset ja pystytään osoittamaan, miksi toiminta on arvokasta.

UNIFIn tavoitteena on edistää yliopistojen yhteistyötä ja työnjakoa sekä vahvistaa niiden asemaa ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Näiden tavoitteiden toteutumista yhdistys edistää seuraavilla keinoilla:

  • tarjoamalla foorumin tiedonvaihtoon, keskusteluun ja yhteisten näkemysten muodostamiseen
  • vahvistamalla vuorovaikutusta, jotta parhaat käytännöt voidaan jakaa ja yliopistojen työnjakoa kehittää
  • nostamalla yhteiskunnalliseen keskusteluun yliopistoille tärkeitä asioita
  • edistämällä yhteisten intressien toteutumista ja luomalla edellytyksiä tavoitteiden esiintuonnille
  • vaikuttamalla yliopisto-, tiede- ja koulutuspolitiikkaan sekä päätöksiin ja niiden toimeenpanoon
  • tarkkailemalla yliopistoihin vaikuttavan lainsäädännön ja päätösten seurauksia

Yleiset toiminnan periaatteet

UNIFIn ylin päätösvalta on valtuutetuilla, jotka ovat kunkin jäsenyliopiston valitsemia edustajia. Valtuutetut kokoontuvat vuosikokoukseen vähintään kaksi kertaa vuodessa ja valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhdistyksen hallitus kokoontuu kuukausittain ja voi tarvittaessa kutsua koolle myös rehtorien kokouksia, joita pidetään yleensä noin kolme kertaa vuodessa. Hallitus vastaa asioiden valmistelusta ja toiminnan suunnittelusta sekä kehittämisestä. Puheenjohtajana toimii kuluvalla kaudella 1.1.2018– 31.12.2019 rehtori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta.

Sihteeristö toimeenpanee yhdistyksen tekemät päätökset ja vastaa omalta osaltaan tavoitteiden toteuttamisesta. Sihteeristö on mukana yhdistyksen sääntömääräisissä toimielimissä sekä muussa kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa (rehtorikokoukset, vararehtorikokoukset sekä sisäiset ja ulkoiset työryhmät).

UNIFIn hallitus tarkistaa strategiaa kerran toimikautensa aikana. Strategian linjauksia toimeenpannaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan laadittavissa toimintasuunnitelmissa, jotka valtuutettujen kokous hyväksyy syysvuosikokouksissaan.

 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista