Suomen yliopistot UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
VUOROPUHELU - LUOVUUS - YHTEISTYÖ

UNIFI – YHTEINEN ÄÄNI YHTEISEKSI HYVÄKSI

Maamme menestys on tulevaisuudessa yhä riippuvaisempi korkeatasoisesta osaamisesta sekä uudesta tutkimustiedosta ja sen hyödyntämisestä yhteiskunnassa. Ilman niitä Suomi menettää mahdollisuutensa luoda kestävää kasvua ja hyvinvointia. Koulutus ja tutkimus ovat välttämättömiä investointeja tulevaisuuteen.

Yliopistot ovat maamme tulevaisuuden tekijä. Suomen yliopistot UNIFI ry:n tehtävänä on tukea yliopistoja kaikin keinoin tässä tärkeässä tehtävässään.

Suomen yliopistot UNIFI ry on yliopistojen yhteinen ääni ja toiminnan tuki. Yhdistykseen kuuluvat 14 yliopistolain mukaista yliopistoa sekä Maanpuolustuskorkeakoulu. UNIFI jatkaa vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työtä yliopistojen hyväksi.

UNIFI:n arvoja ovat sivistys, luovuus ja vaikuttavuus

UNIFIn arvot ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja päätöksentekoa. Sivistys arvona merkitsee sitä, että yhdistys tukee kaikkia yliopistoja tehtävässään edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä. Luovuudella tarkoitetaan edellytyksiä toimia visionäärisesti, ennakkoluulottomasti ja joustavasti yliopistojen ja sitä kautta kansakuntamme hyväksi. Vaikuttavuus merkitsee kykyä asettaa tavoitteet suhteessa haluttuihin vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen sekä edellytyksiä tunnistaa ja osoittaa toiminnan tuottama arvo yliopistoille ja yhteiskunnalle.

UNIFIN TAVOITTEENA ON EDISTÄÄ YLIOPISTOJEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ JA TYÖNJAKOA JA VAHVISTAA YLIOPISTOJEN ASEMAA JA VAIKUTTAVUUTTA YHTEISKUNNASSA

Yliopistojen välisen yhteistyön ja työnjaon edistämiseksi UNIFI

  • tarjoaa yliopistoille tiedonvaihdon ja keskustelun foorumin yhteisten näkemysten ja linjausten muodostamiseksi ja
  • vahvistaa yliopistojen välistä vuorovaikutusta parhaiden käytänteiden jakamiseksi sekä yhteistyön ja työnjaon edistämiseksi.

Yliopistojen aseman ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi yhteiskunnassa UNIFI

  • edistää yliopistojen yhteisten intressien toteutumista ja luo edellytyksiä yliopistojen tavoitteiden esiintuomiselle,
  • nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun yliopistoille tärkeitä asioita,
  • vaikuttaa yliopisto-, tiede- ja koulutuspolitiikkaan, sen päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon sekä
  • seuraa yliopistojen toimintaan vaikuttavan lainsäädännön ja päätöksenteon vaikutuksia.

Yhdistyksen ylin päätösvalta on valtuutetuilla, jotka ovat kunkin jäsenyliopiston valitsemia edustajia. Valtuutetut kokoontuvat vuosikokoukseen vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valtuutetut valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan kahden (2) vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhdistyksen hallitus kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa se voi kutsua koolle myös rehtorien kokouksia.Rehtorikokouksia pidetään yleensä noin kolme kertaa vuodessa. Hallitus vastaa asioiden valmistelusta ja toiminnan suunnittelusta sekä kehittämisestä.

Puheenjohtajana toimii 1.1.2016 – 31.12.2017 rehtori Jouko Niinimäki Oulun yliopistosta.

Sihteeristö rakentaa UNIFI:n edellytyksiä edistää yliopistojen välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä vahvistaa yliopistojen asemaa ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa yhdistyksen sääntömääräisissä toimielimissä sekä muussa kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa (rehtorikokoukset, vararehtorikokoukset, sisäiset ja ulkoiset työryhmät).

UNIFI:n hallitus tarkistaa strategiaa kerran toimikautensa aikana. Strategian linjauksia toimeenpannaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan laadittavissa toimintasuunnitelmissa, jotka valtuutettujen kokous hyväksyy sääntömääräisesti järjestettävissä syysvuosikokouksissa.

 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista