Kandipalaute

Kandipalaute

Kandipalaute on yliopistojen yhteinen, valtakunnallinen sähköinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä yliopistojen koulutuksen kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa.

Mikä Kandipalaute?

Kandipalaute on syntynyt Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n kautta yliopistojen, opiskelijoiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisenä hankkeena. Kysely on toteutettu kaikissa suomalaisissa yliopistoissa Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta vuodesta 2013 lähtien.

Vuoden 2017 alusta lähtien Kandipalaute-kyselyn pohjana käytetään Helsingin yliopistossa kehitettyä HowULearn-kyselyä, joka perustuu yliopisto-oppimista, opiskelua ja opetusta koskevaan tieteelliseen tutkimukseen. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa Tieteen tietotekniikan keskus CSC.

Kukin opiskelija vastaa kyselyyn kerran opintojensa aikana. Kutsu vastata kyselyyn lähetetään kaikille kandidaatiksi valmistuville tai vastaavat opinnot suorittaneille opiskelijoille.

Miksi vastaaminen on tärkeää?

Kyselyn avulla on tarkoitus saada tietoa opiskelijoiden oppimisesta, opiskelusta ja opetuksesta eri aloilla. Tavoitteena on luoda mahdollisimman tarkka kuva opiskelijoiden opintoja koskevista kokemuksista. Opiskelijoilta saatava palaute on tärkeää koulutuksen laadun, entistä parempien toimintatapojen sekä opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä.

Kandipalautteen tulokset vaikuttavat myös yliopistojen rahoitukseen. Vuodesta 2015 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut 3 % yliopistoille osoitetusta perusrahoituksesta, yhteensä noin 50 miljoonaa euroa valtakunnallisen opiskelijapalautteen perusteella.

Mistä löydän tietoa tuloksista?

Annetuista vastauksista muodostettava sähköinen tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jossa aineistot ovat saatavilla myöhempään tutkimus-, opiskelu- ja opetuskäyttöön. Arkistointia varten aineistoa muokataan siten, ettei yksittäisen vastaajan tunnistaminen ole mahdollista (anonymisointi).

Kyselyn tuloksista johdettuja tilastoraportteja tuodaan lisäksi avoimesti saataville opetushallinnon tilastopalvelu Vipuseen.

Kandipalaute-seminaarien materiaaleihin voi tutustua UNIFIn nettisivuilla.

Yhteenveto

UNIFIn ja Aarresaari-verkoston seminaarissa 7.6.2018 julkaistiin yhteenveto vuosina 2014–2016 kerätystä Kandipalautteesta. Yhteenvetoraportin lisäksi on laadittu erillinen Excel Online -työkalu, jolla voi tarkastella tuloksia sekä laatia vertailuja yliopistoittain ja koulutusaloittain.

Kandipalautteen yhteenveto 2014–2016

Tulostyökalu

 

Lisätietoja:

Kandipalautteen valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry.

 

Kyselyn valtakunnallinen osa 1.1.2017 alkaen: Kandipalaute_kyselyn_valtakunnallinen_osa_20170101.
Vuosina 2013–2016 kyselyn toteutti saksalainen CHE Consult GmbH.
Vuoden 2016 kysely suomeksi: Kandipalaute_2016_FI.